[x]

Starfsmannastefna

Borholujarðfræðingar.Meginverðmæti ÍSOR er fólgið í kunnáttu starfsmanna til að leysa þau viðfangsefni sem ÍSOR er falið samkvæmt lögum. Starfsfólk Íslenskra orkurannsókna og forvera þeirra hefur á meira en hálfri öld byggt upp einstæða þekkingu á jarðhita, eðli hans og aðferðum til nýtingar. Þessi kunnátta hefur skipað ÍSOR í fremstu röð þeirra rannsóknastofnana og fyrirtækja sem starfa á alþjóðavettvangi og stunda rannsóknir, veita ráðgjöf og þjónustu á sviði jarðhita.

 
Starfsmannastefna ÍSOR miðar að því að ÍSOR verði áfram í fararbroddi á sínu sviði. Helstu þættir hennar eru:
 
1.      Að hafa jafnan til reiðu öflugan hóp starfsmanna sem er fær um að leysa af hendi betur en aðrir þau verkefni sem ÍSOR tekur að sér. Við val á starfsmönnum eru eftirtaldir liðir mikilvægir:
 • Góð og hagnýt menntun sem fellur að starfsemi ÍSOR.
 • Vilji og geta til að vinna í hópi.
 • Lipurleiki í samskiptum.
 • Áreiðanleiki og vilji til að læra og miðla þekkingu.
 • Dugnaður og framtakssemi ásamt sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum.
 • Til að kynna fyrirtækið framtíðarstarfsmönnum er mikilvægt að bjóða nemendum í háskólanámi sumarvinnu í þeim sérgreinum sem starfsemi ÍSOR byggir á.

2.      Bjóða starfsmönnum upp á aðlaðandi vinnuumhverfi þar sem tekið er tillit til þarfa hvers starfsmanns og fjölskyldu hans. Það felur m.a. í sér að:

 • Jafnræði ríki milli kynja í kjaramálum og unnið sé eftir samþykktri jafnréttisáætlun.
 • Bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma og breytilegt starfshlutfall í tíma þannig að starfsfólki líði vel á vinnustað og tekið sé tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna.
 • Gefa góðan fyrirvara við mönnun verkefna sem krefjast yfirvinnu og/eða fjarvista frá heimili.
 • Sjá til þess að nýjum starfmönnum líði vel í starfi, þeir fái strax viðeigandi starfsþjálfun og finni samhljóm við fyrirtækið og starfsemi þess.
 • Veita möguleika til símenntunar og þróunar í starfi.
 • Starfsmenn fái áhugaverð viðfangsefni sem fullnægi faglegum og vísindalegum metnaði þeirra.
 • Gagnkvæm virðing og traust ríki milli allra starfsmanna.
 • Leitast verði við að tryggja starfsöryggi þeirra sem standa sig vel í starfi.  
3.      Stuðla að velgengni og góðum árangri starfsmanna á vinnustað. Það felur m.a. í sér að:
 • Allir starfsmenn hafi starfslýsingar, ábyrgð starfsmanna sé skýr sem og hlutverk þeirra innan fyrirtækisins.
 • Ýta undir sjálfstæði, sjálfsaga og skipuleg vinnubrögð starfsmanna.
 • Starfsmenn fái reglulega að vita hvernig þeir standa sig í starfi þar sem hvatning og uppbyggileg gagnrýni er höfð að leiðarljósi.
 • Starfsmenn taki virkan þátt í mótun vinnuumhverfis og ákvarðanaferli hjá ÍSOR.
 • Hafa góða upplýsingaveitu innan fyrirtækisins.
 • Gera starfsmenn meðvitaða um samhengi frammistöðu einstaklingsins og afkomu ÍSOR og aðstæðna á vinnustað.
4.      Stuðla markvisst að öryggi starfsmanna á vinnustað með því að:
 • Til séu verklagsreglur um vinnu við hættuleg efni og við hættulegar aðstæður.
 • Stjórnendur upplýsi starfsmenn um verklagsreglur, mikilvægi þeirra og þær séu aðgengilegar á vinnustað.
 • Starfsmenn fylgi verklagsreglum í hvívetna.
5.      Hafa aðbúnað og umhverfi á vinnustöðum með þeim hætti að hann stuðli að góðri líkamlegri og andlegri líðan starfsmanna. Liðir í því eru að:
 • Starfsmenn hafi við vinnu sína aðgang að hollu og næringarríku fæði.
 • Hvetja starfsmenn og styrkja til líkamsræktar.
 • Hverjum starfsmanni sé búin starfsaðstaða sem tryggir hentuga líkamsstöðu við vinnu og valdi ekki álagseinkennum.
 • Virða reglur um skipulag vinnutíma og forðast óhóflegt vinnuálag.
 • Leggja áherslu á að ekki komi upp á vinnustað aðstæður sem misbjóði starfsmönnum og geti leitt til vanlíðunar þeirra.
 • Starfsmenn berjist sameiginlega gegn fordómum, mismunun, einelti, áreitni og ójafnræði innan fyrirtækisins.
 • Stuðla að öflugu félagslífi innan fyrirtækisins.

Samþykkt á rekstrarstjórnarfundi 6. desember 2005.